Als abonnee lees je alles!     ABONNEER    meer informatie

Algemene Abonnementsvoorwaarden van WeesperNieuws Extra, een onderdeel van de Enter Media B.V.
 

Artikel 1 Definities
Abonnee
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Abonnementsovereenkomst heeft
gesloten.


Abonnementsovereenkomst
De overeenkomst tussen de Abonnee en de Uitgever, op grond waarvan de Abonnee
tegen betaling een voor een bepaalde periode toegang krijgt tot een of meerdere in de
Abonnementsovereenkomst gespecificeerde Digitale Uitgaven. Onder
Abonnementsovereenkomst wordt ook verstaan een proefabonnement of een
toegangspas, ongeacht of deze betaald of onbetaald zijn.

 

Algemene Abonnementsvoorwaarden
Deze algemene abonnementsvoorwaarden.

Digitale Uitgave(n)
Hieronder vallen digitale publicaties van de Uitgever waaronder WeesperNieuws Extra
waar Abonnee een Abonnementsovereenkomst voor heeft of andere digitale
abonnementen bij Uitgever die onder de Abonnementsovereenkomst vallen, die al
dan niet toegankelijk zijn via websites, apps of andere digitale media.

 

Klantenservice
De klantenservice van het Enter Media, bereikbaar via telefoonnummer 0294410333.

 

Krant
De door de Uitgever uitgegeven krant, het WeesperNieuws.

 

Product
Het product dat de Abonnee gratis ontvangt in combinatie met bepaalde door de
Uitgever aangewezen Abonnementsovereenkomsten.

 

Uitgever
Het WeesperNieuws en WeesperNieuws Extra zijn een onderdeel van de Enter Media B.V.,
vestigingsadres/bezoekadres Fijnvandraatlaan 2a, 1381 EW Weesp.
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 68926561.
.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen van de Uitgever en alle Abonnementsovereenkomsten. Met het sluiten
van de Abonnementsovereenkomst verklaart de Abonnee zich bekend en akkoord
met deze Algemene Abonnementsvoorwaarden.
2.2 Van het in deze Algemene Abonnementsvoorwaarden bepaalde kan slechts door
middel van een schriftelijke overeenkomst tussen de Uitgever en de Abonnee worden
afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige
bepalingen van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden onverkort van kracht.
2.3 De Uitgever behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene
Abonnementsvoorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op www.weespernieuws.nl/extra. De gewijzigde Algemene
Abonnementsvoorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing
op alle bestaande en toekomstige Abonnementsovereenkomsten, ook indien deze
voor de wijziging van de Algemene Abonnementsvoorwaarden zijn gesloten.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Abonnementsovereenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van de Uitgever zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven. Dit betekent dat de Uitgever mag terugkomen op de aanbieding tot het
moment waarop de Abonnee de aanbieding heeft geaccepteerd, of direct nadat de
Abonnee de aanbieding heeft geaccepteerd.
3.2 Abonnementsovereenkomsten kunnen mondeling, schriftelijk of elektronisch
worden gesloten. Een Abonnementsovereenkomst komt tot stand als de Uitgever
deze overeenkomst schriftelijk of elektronisch bevestigt aan de Abonnee of wanneer
met de uitvoering van de Abonnementsovereenkomst wordt begonnen.
3.3 De Uitgever mag een aanvraag voor een Abonnementsovereenkomst zonder
opgaaf van reden weigeren.
3.4 Als de Abonnee de Abonnementsovereenkomst via de website van de Uitgever,
de telefoon, straatverkoop of via een andere vorm van koop buiten de verkoopruimte
heeft afgesloten, mag hij de Abonnementsovereenkomst binnen 14 dagen zonder
opgaaf van reden ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag van het aangaan van de
Abonnementsovereenkomst. Om gebruik te maken van dit ontbindingsrecht dient de
Abonnee contact op te nemen met de Klantenservice van de Uitgever.

Wanneer de Abonnee al een Product bij het abonnement heeft ontvangen en de Abonnementsovereenkomst wordt door de Abonnee herroepen, dan dient de Abonnee het Product zo snel mogelijk terug te sturen.

Het ontbindingsrecht geldt niet als de Uitgever met uitdrukkelijke toestemming van de Abonnee is begonnen met het verschaffen van toegang tot de Digitale Uitgave voordat de periode van 14 dagen is verstreken.
 

Artikel 4 Samenstelling en toegang Digitale Uitgaven
4.1 Tenzij anders aangegeven bestaan de Digitale Uitgaven uit een ongespecificeerd
aantal publicaties. De Uitgever is vrij om de samenstelling
(omvang, inhoud en lay-out) van de Digitale Uitgaven om hem moverende redenen
te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan de Abonnee, mits er een redelijke
verhouding blijft tussen het abonnementstarief en de geleverde prestatie van de
Uitgever.
4.2 Het staat Uitgever vrij advertenties in de Digitale Uitgaven op te nemen, mits
deze duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.
4.3 De Uitgever zal zich inspannen om de betreffende Digitale Uitgave tijdig voor
Abonnee beschikbaar te maken. De Uitgever behoudt zich het recht voor om een
Digitale Uitgave op erkende feestdagen niet te laten verschijnen of het aantal daarin
opgenomen publicaties tijdelijk te verminderen.
4.4 De Abonnee verkrijgt met een door de Uitgever te verstrekken loginnaam en een
zelf door de Abonnee aan te maken wachtwoord toegang tot de betreffende Digitale
Uitgave waar de Abonnee krachtens de Abonnementsovereenkomst recht op heeft.
Het is de Abonnee niet toegestaan de login-combinatie die toegang geeft tot de
Digitale Uitgave te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. De Abonnee mag
de betreffende Digitale Uitgave slechts voor eigen gebruik downloaden of uitprinten.
Het is niet toegestaan de Digitale Uitgave of onderdelen daarvan anderszins te
verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken.
4.5 Indien de Abonnee in strijd handelt met het bepaalde in artikel 5.4 of indien
tijdige betaling als vermeld in artikel 7 van deze Algemene
Abonnementsvoorwaarden uitblijft, is de Uitgever gerechtigd de toegang tot de
betreffende Digitale Uitgave te blokkeren en geblokkeerd te houden, onverminderd
het recht van de Uitgever om de door of in verband met de bedoelde overtreding
geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op de Abonnee te verhalen.
4.6 Indien de Abonnee geen toegang kan krijgen tot de Digitale Uitgave kan de
Abonnee dit melden bij de Klantenservice van de Uitgever. De Uitgever zal zich
vervolgens inspannen om toegang tot de betreffende Digitale Uitgave alsnog
mogelijk te maken.
4.7 Klachten met betrekking tot de toegang tot de Digitale Uitgave geven de
Abonnee niet het recht de betaling van het verschuldigde abonnementstarief geheel
of gedeeltelijk op te schorten.
4.8 De Uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade
die de Abonnee lijdt of zou kunnen lijden door het niet dan wel niet-tijdig verzorgen
van toegang tot een Digitale Uitgave.
4.9 De Abonnee heeft geen recht op restitutie van een deel van het door hem
betaalde abonnementstarief indien er gedurende een of meerdere dagen geen
toegang is tot de Digitale Uitgave als gevolg van overmacht, zoals bedoeld in artikel
9 van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden.
4.10 In het geval dat de Abonnee alleen een abonnement heeft op de Digitale
Uitgave en de toegang tot de Digitale Uitgave om wat voor reden dan ook op een
bepaalde dag niet mogelijk was, zal de dag waarop de toegang niet mogelijk was
worden verrekend (naar keuze van de Uitgever door middel van verlenging van de
Abonnementsovereenkomst met één verschijndag dan wel door middel van
creditering van één exemplaar op de volgende factuur). De Abonnee heeft voor het
overige geen recht op restitutie van het door hem betaalde abonnementstarief voor
een dag dat er geen toegang was.

 

Artikel 5 Levering van een Product
5.1 De levering van een Product bij het aangaan van een Abonnementsovereenkomst
vindt plaats na ontvangst van de betaling(en) zoals overeengekomen in de
betreffende Abonnementsovereenkomst.
5.2 Het Product is na levering voor risico van de Abonnee.
5.3 Het Product blijft eigendom van de Uitgever totdat de Abonnee al hetgeen hij op
grond van de Abonnementsovereenkomst aan de Uitgever verschuldigd is, heeft
voldaan.
5.4 De Abonnee is gehouden te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het
geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, onmiddellijk op het
moment dat het Product hem ter beschikking is gesteld. Eventuele gebreken dienen
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na levering te worden gemeld
bij de Klantenservice van de Uitgever.
5.5 Indien vaststaat dat het Product gebrekkig is en dienaangaande tijdig, dat wil
zeggen binnen 14 dagen na ontvangst van het Product, is gereclameerd, dan zal de
Uitgever het Product binnen redelijke termijn na retourontvangst ter keuze van de
Uitgever (geheel of gedeeltelijk) vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan.
5.6 De Abonnee komt geen beroep toe op het bepaalde in artikel 6.5 van deze
Algemene Abonnementsvoorwaarden indien het gebrek is ontstaan als gevolg van
normale slijtage, een ongeluk, externe factoren, verwaarlozing en/of onjuist gebruik
van het Product, waaronder in ieder geval wordt verstaan gebruik in strijd met de
gebruiksaanwijzing.

 

Artikel 6 Betaling
6.1 De Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de abonnementstarieven te
wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse indexatie. De Uitgever zal een
tariefswijziging tijdig en door middel van publicatie in de Krant of op
www.weespernieuws/extra meedelen aan de Abonnee. Het gewijzigde abonnementstarief is
vanaf de eerstvolgende betaalperiode van toepassing op alle lopende
Abonnementsovereenkomsten. Indien de tariefswijziging een verhoging van het
abonnementstarief betreft en plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de
Abonnementsovereenkomst, is de Abonnee gerechtigd de
Abonnementsovereenkomst te ontbinden.


 

Het Extra-abonnement is een maand- of jaarabonnement en gaat in op de datum van registratie. Je abonnement wordt automatisch verlengd zolang je abonnee wilt blijven.

Geen contract, geen annuleringskosten, geen verplichtingen.

Het abonneegeld wordt eenmaal per maand respectievelijk eenmaal per jaar automatisch geïncasseerd (afhankelijk van je abonnementskeuze).

Mocht je je Extra-abonnement willen stopzetten, dan heb je altijd de mogelijkheid om online op te zeggen.

 


6.2 De Abonnee is verplicht binnen achttien dagen na factuurdatum tot betaling van
de hem door de Uitgever toegezonden factuur over te gaan. Bij overschrijding van
deze termijn behoudt de Uitgever zich het recht voor de (uitvoering van de)
Abonnementsovereenkomst op te schorten dan wel te ontbinden en toegang tot de Digitale Uitgave te staken, zonder dat het bepaalde van
artikel 3.9 en/of 4.10 van toepassing is, en over te gaan tot het instellen van een
incassoprocedure. Bij overschrijding van een betaaltermijn is de Abonnee van
rechtswege in gebreke en is de Abonnee vanaf de vervaldatum de wettelijke rente
verschuldigd, berekend over het openstaande bedrag en zijn de kosten als gevolg
van de incasso, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de Abonnee.
6.3 De Abonnee die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die ondanks een
aanmaning of ingebrekestelling niet betaalt, is zonder dat verdere ingebrekestelling
is vereist, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die de
Uitgever genoodzaakt is te maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen voor
business-tobusiness vorderingen 15% van de vordering met een minimum van €
40,-. Daarnaast worden er registratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van €
25,-.
6.4 Het storneren van een door de Uitgever (automatisch) geïncasseerd bedrag
ontslaat de Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.
6.5 Vragen en reclamaties met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen acht
dagen na ontvangst van de factuur aan de Klantenservice van de Uitgever te worden
gericht.


Artikel 7 Adreswijzigingen
De Abonnee dient wijzigingen in de naamsvermelding en/of adressering van het
abonnement, waaronder begrepen het factuuradres, tenminste drie
werkdagen voorafgaand aan de gewenste wijziging aan de Klantenservice van de
Uitgever te verstrekken. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van
de Abonnee dienen zo spoedig mogelijk aan de Uitgever gemeld te worden.

 

Artikel 8 Duur en beëindiging van de Abonnementsovereenkomst
8.1 De Abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor
de overeengekomen periode.
8.2 De Abonnementsovereenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode
stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan elk moment. De toegang tot WeesperNieuws Extra eindigd op het moment dat het de abonnementsovereenkomst afloopt.

8.3 De Abonnee kan de Abonnementsovereenkomst middels de website opzeggen als ook telefonisch of schriftelijk via de in het colofon van de Krant of op
www.weespernieuws.nl/colofon vermelde contactgegevens.
8.4 Indien de Abonnementsovereenkomst een proefabonnement betreft, dan eindigt
de Abonnementsovereenkomst van rechtswege door het verstrijken van de
overeengekomen periode.
8.5 Indien de Uitgever de Abonnementsovereenkomst voor bepaalde tijd op grond
van artikel 6.2 ontbindt, is de Abonnee aansprakelijk voor alle schade die de Uitgever
lijdt waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de abonnementstarieven die zijn
verschuldigd over de resterende duur van de bepaalde contractsperiode.

 

 

Artikel 9 Overmacht
9.1 Indien aan de zijde van de Uitgever sprake is van overmacht, heeft de Uitgever
het recht om uitvoering van de Abonnementsovereenkomst op te schorten zolang de
overmachttoestand voortduurt dan wel, naar keuze van de Uitgever, de
Abonnementsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Onder overmacht
wordt verstaan elke van de wil van de Uitgever onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van zijn verplichting(en) in redelijkheid niet van de Uitgever
kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de
Abonnementsovereenkomst te voorzien was. Uitgever verleent geen garantie met
betrekking tot ongestoord gebruik en/of ongehinderde toegang tot de Digitale
Uitgave(n) voor Abonnee onverlet haar inspanningsverplichting om zoveel mogelijk
te bewerkstelligen dat Abonnee conform de Abonnementsovereenkomst kennis kan
nemen van de Digitale Uitgave(n).
9.2 Indien de overmachttoestand aan de zijde van de Uitgever langer dan twee
maanden voortduurt, heeft de Uitgever het recht de Abonnementsovereenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
9.3 In geval van overmacht is de Uitgever niet gehouden tot vergoeding van
enigerlei kosten of schade aan de Abonnee.

 

Artikel 10 Privacy
De door de Abonnee aan de Uitgever verstrekte gegevens worden opgenomen in een
gegevensbestand, dat onder meer wordt gebruikt voor de uitvoering van de
Abonnementsovereenkomst. Het privacybeleid van de Uitgever is te vinden op
www.weespernieuws.nl/privacy.

 

Artikel 11 Intellectuele Eigendomsrechten
11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten,
databankrechten en merkrechten, ten aanzien van (de inhoud van) de Krant en/of de
Digitale Uitgaven berusten bij de Uitgever c.q. de betreffende auteur(s) c.q. de
betreffende nieuwsdienst. Al deze rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.
11.2 Er mag niets door of met medewerking van de Abonnee uit de Krant en/of de
Digitale Uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, tenzij
met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle Abonnementsovereenkomsten en deze Algemene
Abonnementsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen
van geschillen voortvloeiende uit Abonnementsovereenkomsten en/of deze Algemene
Abonnementsvoorwaarden.

 

Artikel 13 Dwingend recht
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden en/of
van een Abonnementsovereenkomst in strijd wordt geacht met bepalingen van
dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal de Uitgever
deze vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit
bij de strekking van de vervallen bepaling.

 

Artikel 14 Derden
De Uitgever is bevoegd om bij de totstandkoming en uitvoering van
Abonnementsovereenkomsten gebruik te maken van derden.

 

 

Weesp, 9 oktober 2018