Ingewikkelde aanvraagformulieren, dure uitgaven die voorgeschoten moeten worden, subsidies die blijven liggen en weinig inzicht op de cijfers... De Rekenkamercommissie had er maar een 'beperkt' onderzoek voor nodig om te concluderen dat er nog wel het een en ander schort aan het Weesper kinderarmoedebeleid. De resultaten van dit onderzoek zijn onlangs verstrekt aan de leden van de Weesper gemeenteraad en aanstaande donderdag komt de Rekenkamercommissie het rapport nog eens mondeling toelichten in de raadscommissie.

Zelfbeeld

Voor 1 op de 9 kinderen zijn schoolreisjes, sport- of muziekles, verjaardagspartijtjes en zo nu en dan een uitstapje niet vanzelfsprekend. In het gezin waarin zij opgroeien blijft na de vaste lasten maar weinig geld over voor dit soort activiteiten, die niet alleen leuk zijn, maar ook goed voor de ontwikkeling en het zelfbeeld van kinderen. In het Weesper coalitieakkoord is daarom opgenomen dat deze kinderen de aandacht verdienen. Hier is het Kindpakket uit voortgekomen, de opvolger van het minimabeleid. 

Van de beschikbaar gestelde gelden is een groot deel nog onbenut 

Met het Kindpakket kunnen gezinnen onder meer aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten voor kleding, onderwijs, sport en cultuur. De Rekenkamercommissie vraagt zich af of dit nieuwe beleid wel doel treft. Er is binnen de gemeente op dit moment geen inzicht op het gebruik van de maatregelen. Dat wordt blijkbaar niet - of in ieder geval niet goed - bijgehouden. Wat wel bijgehouden wordt, is dat de € 140.000 die de gemeente voor het Kindpakket beschikbaar heeft gesteld voor een groot deel niet gebruikt is. Ook de Klijnsmagelden, een rijkssubsidie van € 80.000, is voor een groot deel onbenut. De conclusie is dus dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen, terwijl er volgens de statistieken vierhonderd kinderen wonen in Weesp die hier wel voor in aanmerking zouden komen. 

Voorschieten

De Rekenkamercommissie vermoedt dus dat een groot deel van de doelgroep niet wordt bereikt. Dan kan te maken hebben met allerlei redenen: dat het Kindpakket onvoldoende bekend is, dat de aanvraagprocedure te ingewikkeld is of dat de doelgroep afhaakt omdat de kosten voorgeschoten moeten worden. Hoe dank ook, de Rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad de voorzieningen onder de loep te nemen en toegankelijker en beter bekend te maken. Het college krijgt de aanbeveling om te zorgen voor inzichtelijke cijfers. 

De Rekenkamercommissie is onafhankelijk en doet onderzoek naar de doelmatigheid (efficiency) en doeltreffendheid (effectiviteit) van het beleid, het beheer en de organisatie van de gemeente. De Rekenkamercommissie rapporteert aan de gemeenteraad.