De Raad verwierp de aangevoerde bezwaren van de Stichting Flora en Faunabescherming. De stichting vroeg de provincie Noord-Holland om de bomenkap door Natuurmonumenten tegen te houden vanwege dreigende aantasting van natuurwaarden

Beschermde diersoorten Ondanks foto's, video's en deskundigenverklaringen heeft de stichting de Raad van State niet kunnen overtuigen dat de natuur ernstig zal worden bedreigd. Het gaat volgens de stichting om het leefgebied van ringslangen, vleermuizen, modderkruipers en rugstreeppadden