Een belangrijk uitgangspunt in het Groenbeleidsplan luidt: 'Iedere Weesper heeft toegang tot kleinschalig openbaar groen dichtbij en tot grotere groengebieden iets verder weg.'

Fijn dat dat nu op papier staat, maar in het 2x2 kilometer kleine Weesp is de rand van de stad (waar 'de grotere groengebieden' beginnen) altijd op loopafstand. Dat is dus al geregeld. 

Inwoners moeten kleine stukjes groen zelf beheren

De schansen (bastions) zijn als het ware onze stadsparken. Er wordt geld uitgetrokken om het onderhoudsniveau hoog te houden en de toegankelijkheid goed. Ook komen er vanuit de stad goede routes naar fiets- en wandelgebieden in de polders rond Weesp, dus ook naar het nieuwe recreatiegebied dat rond Weespersluis wordt ingericht in de Bloemendalerpolder. 


De schansenzijn de stadsparken van Weesp. 

Groen in de buurt

Als er iets aan ontbreekt in onze compacte stad, is het kleine stukjes groen in wijken. Voor nieuwe stukjes groen is geen ruimte. Wat er nog wel is, ligt versnipperd en dat is duur in onderhoud. De gemeente wil het beheer overlaten aan buurtbewoners die er in samenspraak iets moois van willen maken. We lezen: "Hiermee wordt het restgroen getransformeerd tot rustgroen waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en samen de identiteit van de wijk kunnen vormgeven."  

Steenbreek

Rustgroen kan van alles zijn: een bijenveldje, pluktuin, trapveldje, speeltuin, gazon met picknickbanken enzovoort. Versteende reepjes, hoekjes en pleintjes in de buurt horen er ook bij en kunnen vergroend worden. Dat past bij de Operatie Steenbreek, die als doel heeft bestrating te slechten. Daarnaast blijft de wens om bomen en ander groen te planten op industrieterreinen en kantoorlocaties. Daarvoor wordt bij de ondernemers aangeklopt. 

Hoofdstructuur

Vooruitlopend op de fusie met Amsterdam, is het Amsterdamse groenbeleid al verweven in dit Groenbeleidsplan. Dat betekent dat er belang wordt gehecht aan een hoofdgroenstructuur. Zeg maar de ruggengraat van het stedelijk groen. 

Zeg maar de ruggengraat van het stedelijk groen

De opstellers van het beleidsplan wijzen erop dat groen er niet alleen maar is voor de leuk en om je hond in uit te laten. Het leidt tot mentale en fysieke gezondheid, het zorgt voor schaduw, verkoeling, geluidsabsorbering en het afvangen van (fijn)stof, het geeft aanleiding tot spelen, het biedt structuur en identiteit en (op juiste wijze ingevuld) biedt het een ecologische meerwaarde. Het juiste groen zorgt voor een betere waterberging bij heftige regenbuien en verkoeling bij oplopende zomertemperaturen. 

Hoe de groene stadsaorta precies door Weesp kronkelt, hoe de relatie is met de bomenhoofdstructuur en hoe we deze structuur robuuster kunnen maken? Op deze vragen komt in 2020 een antwoord, na een nadere bestudering. 


Nieuwe bomen en perkjes langs de Van Houtenlaan

Biodiversiteit

Tot zover de locaties, dan nu het groen zelf. Zoals wethouder Maarten Miner al aankondigde, wordt het groenbeeld diverser. Dat is goed nieuws voor vlinders, bijen, insecten, vogels en amfibieën. Ook in bomen is meer diversiteit gewenst. Dat voorkomt ziektes en plagen, zoals de iepziekte en de eikenprocessierups. 

Bestand tegen heftige regenbuien en langere droge periodes

Bij nieuwe aanplant wordt gekozen voor duurzame bomen en planten die ook bij een wijzigend klimaat (heftige regenbuien en langere droge periodes) tot volwassen groen kunnen uitgroeien en het leefklimaat veraangenamen. In 2020 kan er gestart worden met een proef om bij de Leeuwenveldseweg, Korte Muiderweg en/of Aetsveldseweg de slootkanten om te vormen tot bloemrijke bermen. Als dat bevalt, wordt het beleid. 

Op die manier vervaag je de nu vaak harde grens tussen de bebouwing in de stad en de natuur in het buitengebied. Een 'natuurinclusieve stad' wordt dat genoemd. De juiste combinatie van stenen en groen moet er ook voor zorgen dat de cultuurhistorische waarden en de stadsnatuur elkaar versterken. De schansen blijven daar hét voorbeeld van, maar ook de relatie met de Vecht en de verbinding met het open weidegebied rond Weesp zijn daarbij duidelijk in beeld. 


Langs de Hoogstraat.

Cultuur en identiteit

Of zoals het groenbeleidsplan het omschrijft: "De cultuurhistorische waarden van Weesp bepalen de identiteit en het karakter van de gemeente. Juist deze waarden moeten behouden blijven en versterkt worden. Het groen en de bomen dragen daar in belangrijke mate aan bij. Het groen biedt ruimte voor recreatie en draagt bij aan klimaatdoelstellingen en een vitale leefomgeving. Daarnaast verbinden de Vecht en de (historische) wegen de stad met het open weidelandschap."

Het Groenbeleidsplan wordt vandaag (3 december) in de commissie besproken en kan mogelijk al op 12 december door de gemeenteraad worden vastgesteld.


De Utrechtseweg in de herfstzon.