Wat voor stad zijn we, wat voor stad willen we worden en hoe gaan we dat doen. Dat komt allemaal in de omgevingsvisie voor Weesp te staan. En iedereen mag daarover meepraten.

Structuurvisie

De omgevingsvisie is vergelijkbaar met wat we nu nog de structuurvisie noemen. De huidige visie is zo ongeveer in 2013 vastgesteld voor de jaren 2010-2030. "Die bestaat niet meer als straks de Omgevingswet is aangenomen, gepland op 1 januari 2021. Dan hebben we een omgevingsvisie nodig", legt wethouder John Vos (WSP) uit. 

Tot 2050

"Die omgevingsvisie is heel belangrijk en geeft aan wat wij voor Weesp willen op ruimtelijk gebied voor de periode tot 2050. Dat gaat over bijvoorbeeld woningen, economische zaken, het gaat zelfs ook over gezondheid. Hoe kan de fysieke omgeving mij op het gebied van gezondheid bijstaan of juist niet en moeten we daar maatregelen voor nemen? Natuur, welzijn, het komt er allemaal in, gebaseerd op het ruimtelijke deel daarvan."

Bittere noodzaak

Vrijdag ondertekenden Weesp en Amsterdam het bestuurlijk akkoord om te fuseren in 2022. En toch heeft het volgens Vos absoluut zin, een eigen omgevingsvisie tot 2050 voor Weesp vaststellen. 

'Amsterdam gaat zich houden aan wat wij nu meegeven'

"Sterker nog, het is bittere noodzaak. We willen dat Weesp zoveel mogelijk Weesp kan blijven. De 14 kernwaarden van Weesp zijn daarin leidend. We hebben met Amsterdam afgesproken in het bestuursakkoord, met zoveel woorden, dat onze omgevingsvisie integraal onderdeel gaat uitmaken van die van Amsterdam. Volgens de Omgevingswet is er namelijk per gemeente maar één omgevingsvisie mogelijk. Er kan geen apart stukje omgevingsvisie Weesp zijn en één voor Amsterdam. Dat betekent dat we voor het gebiedje Weesp een beetje vooruitlopen op de omgevingsvisie van Amsterdam."

Toekomstig beleid

Maar wat nou als wij in onze visie voor Weesp andere ideeën hebben dan Amsterdam? "De bedoeling van een omgevingsvisie is dat dat de leidraad is voor je toekomstig beleid. Als wij nu in het kader van onze ruimtelijke wensen dat beleid gaan vastleggen in de omgevingsvisie, en die maakt onderdeel uit van de omgevingsvisie van Amsterdam, dan is dat beleid dat wij daar nu voor maken leidend in de toekomstige ontwikkeling. Hoe dat ná 2050 zal zijn, dat weten we natuurlijk niet. Maar op dit moment betekent het dat Amsterdam zich gaat houden aan wat wij nu meegeven", aldus Vos.

Meepraten

Er is nog ruimte voor de inbreng van Weespers. "Het wordt zelfs van ons verlangd dat we daar volop participatie over houden", geeft Vos aan. "Bewoners, belangenorganisaties, ondernemers, huurdersverenigingen, woningcorporaties; iedereen krijgt de mogelijkheid om te participeren en zijn wensen en ideeën kenbaar te maken over hoe Weesp eruit zou moeten zien tussen nu en 2050." Hoe precies, daar wordt nog op gebroed. Er wordt gedacht aan buurtgesprekken en een website waar je je mening kunt achterlaten, daar komt voor april duidelijkheid over.

De Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet, waar de omgevingsvisie onderdeel van uitmaakt, is een samenvoeging van talloze wet- en regelgevingen die invloed hebben op de ruimtelijke ordening, legt Vos uit. "Als je bijvoorbeeld nu een bouwwens hebt, moet je kijken in het bestemmingsplan, maar ook naar de bouwverordening, naar milieuwetgeving, talloze zaken die ermee te maken hebben. Straks zijn alle beleidsuitgangspunten die bedoeld zijn om de ruimte in te richten in één en dezelfde wet weergegeven. Zodat in één keer duidelijk moet zijn of je wel of niet en tegen welke voorwaarden dat bouwproces in kunt gaan." 

'Nu pakken we het voor iedere deel apart op, straks is daarvoor één wet'

Neem een bouwproject als De Weesperschool. "Ook nu kan iedereen zijn mening geven. Zo starten we een dezer dagen de bestemmingsplanprocedure, waarna iedereen de gelegenheid heeft om zienswijzen of bedenkingen in te dienen. Als de Omgevingswet ingaat, gaan procedures anders lopen en worden anders getoetst. Dat zal voor alle plannen zo zijn. Nu pakken we het voor ieder deelgebiedje op, straks is daarvoor dus één wet."