Dat er weer water door de Achtergracht stroomt, is een vurige wens van met name de WSP, maar ook GroenLinks en D66 zien dit helemaal zitten. Het zou recht doen aan de historie van de stad in het algemeen en die van de gracht in bijzonder. 

Gracht

Oudere Weespers herinneren zich nog dat de Achtergracht een heuse gracht was. In het begin van de jaren zestig is de gracht echter gedempt en menigeen noemt dit een van de slechtste beslissingen die de gemeenteraad ooit nam. In 2011 bijvoorbeeld zei Lars Boom in een portret in WeesperNieuws onder andere: “Het water moet weer door de gracht heen, dan klopt het weer in Weesp, het hoort erbij. Dan kun je weer een rondje varen. Via Toeters naar de Kom, via de Achtergracht naar De Vest en over De Vecht weer naar Toeters”, aldus Boom. Volgens hem is dat ook nog eens leuk voor toeristen.

Lars Boom zit nu zelf aan de knoppen als raadslid

Diezelfde Boom zit nu zelf aan de knoppen als raadslid en mede op zijn aandringen is de openstelling één van de kroonjuwelen van de plaatselijke politieke partij. In het najaar van 2016 ging er echter een dikke streep door. Uit onderzoek van het College van B en W bleek dat de openstelling minstens 10 miljoen euro zou kosten en dat zou wat al te gortig zijn. Als er dan toch een gedempte gracht weer open zou moeten, dan zou Achter ’t Vosje meer voor de hand liggen én goedkoper zijn. Die optie is echter nooit serieus bekeken.

Motie

Hiermee leek de zaak gesloten, maar sinds 7 mei staat de gracht toch weer op de agenda en, hoe mooi kun je het hebben, op initiatief van Lars Boom. Hij diende mede namens GroenLinks en D66 een motie in om de openstelling van de gracht op te nemen in de Omgevingsvisie Weesp. En die motie haalde met gemak een ruime meerderheid.

Zichtlijnen bewaard

De motie was een verzamelmotie, waarmee in één moeite door nog wat belangrijke zaken zijn afgevinkt. Zo vindt de gemeenteraad ook dat het openhouden van de Aetsveldse en Keverdijkse polder in het kader van de groene longen rondom Weesp in de notitie vermeld kunnen worden. En indien vanwege de energietransitie plekken in de omgeving van Weesp worden aangegeven voor windmolens/zonneparken, dan moeten de zichtlijnen bewaard blijven. Plus: niet alleen aandacht voor materieel erfgoed, maar ook voor het immaterieel erfgoed en Weesper gebruiken, zoals het Sluis-en-Bruggenfeest en het carillonspel.


De Aetsveldsepolder moet een groene long van Weesp blijven. Foto: André Verheul

Aetsveldse- en Keverdijkse polder moeten groene longen blijven

Proces

Je zou nu kunnen denken dat met deze beslissing deze uitgangspunten zijn veiliggesteld, maar dat is niet waar. De Startnotitie Omgevingsvisie Weesp is niet meer dan een beschrijving van het proces dat moet leiden tot de Omgevingsvisie Weesp. Daarin komen na een uitgebreid inspraak- en participatieproces alle zaken te staan die Weespers belangrijk vinden om te behouden na de fusie met Amsterdam. Basis zijn de 14 kernwaarden (zie kader) die in de aanloop naar de fusie na zorgvuldig beraad door de raad zijn vastgesteld.

De 14 kernwaarden van Weesp

1. Behoud en versterk de historische waarde van Weesp. 
2. Behoud en versterk open (rivier)landschap. 
3. Wonen: Toegankelijkheid woningmarkt. 
4. Bedrijvigheid en economie: Weesp als werkstad en waterstad, belangrijke economische en recreatieve waarde, diversiteit. 
5. Infrastructuur: verkeer en vervoer, openbaar vervoer verbeteren, bereikbaarheid.
6. Duurzaamheid: Weesp energieneutraal in 2030. 
7. Het huidige voorzieningenniveau blijft behouden.
8. Huidige sociale voorzieningenniveau moet in stand blijven.
9. Gemeenschapszin en het gemeenschapsgevoel in Weesp wordt actief bevorderd. 
10. Gemeentelijke belastingen blijven op een betaalbaar niveau. 
11. De gemeentelijke dienstverlening blijft minimaal op het huidige kwaliteitsniveau. 
12. Afstand tussen burger en bestuur blijft zo kort mogelijk, ruimte voor eigen initiatief. 
13. Veiligheidsniveau blijft behouden. 
14. Geleidelijk proces toekomstvisie: Ambtelijke en bestuurlijke overgang.

Mogelijkheden en kansen

De komende maanden wordt dus duidelijk hoe de Omgevingsvisie Weesp eruit zal zien. Maar vooruitlopend op het inspraakproces staan in deze startnotitie al wel een aantal mogelijkheden en kansen benoemd. Neem de bereikbaarheid. Weesp is prima bereikbaar via wegen en ook met het openbaar vervoer (vooral via het spoor), maar goed kan altijd beter. "Een andere kans voor nog betere verbindingen met de regio Amsterdam is de aantakking op het metronetwerk en eventueel tramnetwerk van Amsterdam, dat weer kansen geeft op ontwikkeling rondom een nieuwe halte."

'Een kans voor nog betere verbindingen is de aantakking op het metronetwerk'

Verder vindt de gemeente het belangrijk dat de woningmarkt toegankelijk voor alle Weespers en niet alleen voor inwoners die in staat zijn een dure woning te kopen. Ongeveer een op de drie woningen in Weesp is een sociale huurwoning, maar die voorraad staat onder druk. En de markt voor koopwoningen ontwikkelt zich door een steeds verdere stijging van de koopprijzen ook niet naar de zin van de gemeente. Vandaar: "Wij willen de woningmarkt graag toegankelijk houden voor Weespers van de toekomst. Dat betekent dat er naar locaties voor woningbouw moet worden gezocht. Vinden we die binnen de bestaande stad (verdichting) of wordt een (beperkt) deel van het omringende landschap aangewend?"   

'Omgevingsvisie Weesp geeft antwoord op de vraag 'Wat voor stad willen we zijn?'

De Omgevingsvisie Weesp, die als horizon 2050 heeft, is geen voorspelling hoe Weesp er uit zal zien in 2050 maar geeft richting aan besluiten die de komende jaren genomen moeten worden over de ‘fysieke leefomgeving.’ In de Startnotitie staat daarover onder andere: ‘De Omgevingsvisie is een weergave van het antwoord op de vraag: “Wat voor stad willen we zijn?” Welke uitgangspunten staan buiten kijf? Waar ligt de prioriteit? Wat vinden we belangrijk voor Weesp en de Weespers?’

Na het bestuurlijk samengaan in 2022 gaat de Weesper Omgevingsvisie onderdeel uit maken van de Amsterdamse Omgevingsvisie. Hierover zijn afspraken gemaakt in het bestuurlijk akkoord tussen Weesp en Amsterdam.