Voorlopige cijfers. Dat zijn wat het college van B en B in een raadsinformatiebrief presenteert. Deze wordt donderdag 18 juni door de commissie welzijn besproken. Een momentopname dus, maar wel eentje die nu al iets zegt over de impact van de crisis tot nu toe. 

Hoogste stijgingspercentage

In april (de cijfers van mei zijn nog niet binnen) was het aantal ww-uitkeringen gestegen van 289 in maart naar 354. In april 2019 waren dit er 298. Terzijde: deze stijging met bijna 19 procent is het hoogste stijgingspercentage in de regio. Verder heeft het UWV aan de gemeente doorgegeven dat van ongeveer 100 Weespers de komende maanden de ww-uitkering afloopt. Hoeveel van hen een beroep zullen doen op bijstand is niet bekend, maar vooralsnog valt het volgens de burgemeester op dit moment alleszins mee. “Het zijn geen grote aantallen”, zegt hij met een ruime slag om de arm omdat er nog veel vraagtekens zijn.

Ondernemers

Verder zijn aan ondernemers eind april 180 NOW-regelingen (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) toegekend en er zijn in Weesp circa 400 aanvragen voor de zogeheten TOZO-regeling (tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) toegekend. Of dit een groot aantal is in relatie tot het aantal ondernemers in Weesp, is niet aan te geven, zegt Van Bochove: “Dat kan ik niet zeggen omdat ik niet kan afwegen of dat 10 procent of 90 procent is van de mogelijke aanvragers. Maar op het eerste gezicht denk ik dat het een aantal is dat hoort bij een stad met de omvang van een stad als Weesp.” 

Gaten

Aan de kant van de uitgaven hakt de coronacrisis er dus in, terwijl er ook aan de inkomstenkant gaten vallen. Over het eerste half jaar worden bijvoorbeeld geen precariobelasting op de terrassen en geen reclamebelasting geheven en alleen voor deze periode heb je het dan over een inkomstenderving van rond 60.000 euro. Het college moet nog een ei leggen of deze belastingen ook in het tweede half jaar niet worden geïnd, wat volgens van Bochove trouwens niet mag worden vertaald als dat het college overweegt om deze belasting voor het hele jaar te schrappen.

“Als ik zeg over spreken dan ben ik nog niet aan overwegen toe. Dan zeg ik dat het een punt is waar het college zich binnenkort over zal beraden. Dan komen alle vragen aan de orde hoe we dat gaan oplossen. En het is bijna noodzakelijk om dit te doen voordat we met reces gaan, anders ben je zomaar twee maanden verder.”

Pijn

Tegen het licht van deze cijfers is het helder dat de coronacrisis financiële pijn doet. Gelukkig zijn er de afgelopen jaren reserves opgebouwd. Aan het begin van de crisis in maart stelde het college hieruit direct 500.000 euro ter beschikking voor een aantal maatregelen die noodgedwongen werden genomen. Daar vallen de 60.000 gederfde inkomsten aan precario- en reclamebelasting onder, maar er zijn ook extra uitgaven gemaakt om meer dan gebruikelijk te adverteren in WeesperNieuws om de bevolking op de hoogte te brengen van coronamaatregelen, er is een gemeentelijke coronakant uitgegeven en ook de kosten van de overuren die veel ambtenaren hebben gemaakt zijn hier onderdeel van. 

Vergoedingen

Hier staat tegenover dat in de zogeheten septembercirculaire het rijk zal aangeven welke extra vergoedingen er worden uitgekeerd. Hoeveel dit zal worden is nog niet bekend, maar de kans dat het volledige gat in de begroting wordt gedicht, schat Van Bochove in op zeer gering. “Dat zou me aangenaam verrassen, want dat heb ik nog nooit meegemaakt bij het rijk.”

'We zijn nog niet aan het eind van het kostenplaatje van de coronacrisis'

Gevolgen

En dus gaat dit gevolgen hebben. Het moment om te gaan nadenken over de consequenties nadert volgens de burgemeester dan ook met rasse schreden. “Ik sluit niet uit dat op enig moment moet nadenken over bezuinigingen, want we hebben nog heel veel kosten en inkomsten niet genoemd. Bijvoorbeeld: hoe gaan we om met gemeentelijk vastgoed als de huurder de huurpenningen niet meer kan betalen. Al dat soort zaken komen nog op ons af en dat zal allemaal geld kosten, dus we zijn nog niet aan het eind van het kostenplaatje van de coronacrisis.”