De zogenaamde arhi-procedures voor de fusies van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren én de gemeenten Wijdemeren en Hilversum worden beëindigd. Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben dit besloten naar aanleiding van het concept-beleidskader herindeling 2018 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

GS constateren dat het concept-beleidskader herindeling 2018, in weerwil van wat mocht worden verwacht op grond van het regeerakkoord, de provinciale rol bij arhi-procedures niet versterkt. In het beleidskader worden meer voorwaarden gesteld aan de voorkant van het proces en aan de onderbouwing van de noodzaak van een provinciale arhi-procedure.