Om maar met de belangrijkste conclusie te beginnen: Het toekennen van huishoudelijke hulp is in Weesp goed geregeld, vindt de rekenkamercommissie. Met het onderzoek krijgt de gemeenteraad inzicht in hoeveel mensen er gebruik maken van hulp bij het huishouden via de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), hoe hulp kan worden aangevraagd, hoe de toekenning van de huishoudelijke hulp is geregeld en de tevredenheid van de gebruikers.

Wmo

De Wmo is in 2015 ingrijpend veranderd. Het aantal taken waar de gemeente voor moet zorgen is uitgebreid en de gemeente moet er bovendien voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Huishoudelijke hulp is een van de mogelijkheden om daarbij te helpen. Als mensen zelf niet voldoende zelfredzaam zijn en ook niet genoeg hulp uit hun eigen netwerk kunnen krijgen, is de gemeente verplicht om  ondersteuning te bieden en het is aan de gemeente om te bepalen welke ondersteuning uit de Wmo iemand nodig heeft. Dat wordt onderzocht door een gesprek met de aanvrager, het zogenaamde keukentafelgesprek. Huishoudelijke hulp is een maatwerkvoorziening.

Genoeg uren en kwaliteit

In 2017 vroegen en kregen 218 Weespers hulp in het huishouden, in 2018 waren dat er 248. Inwoners van Weesp krijgen in de praktijk over het algemeen huishoudelijke hulp op een kwalitatief aanvaardbaar niveau, vindt de rekenkamercommissie. Bijna 70 % krijgt tussen de 2 en 4 uur hulp per week. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde van 2 uur per week. Inwoners kunnen zelf kiezen uit circa 20 organisaties die huishoudelijke hulp verlenen. 80% van de mensen die huishoudelijke hulp krijgt zegt in het onderzoek tevreden te zijn over de procedure voor de aanvraag en de geboden huishoudelijke hulp.

In Weesp worden gemiddeld meer uren toegekend

Toch geeft de Adviesraad Sociaal Domein aan dat de vragen en wensen van de aanvrager bij enkelvoudige aanvragen zoals huishoudelijke hulp in een aantal gevallen niet goed aansluiten bij de geboden voorziening. Het college van B en W zegt in een reactie op het rekenkameronderzoek dat ze met de adviesraad over signalen hierover in gesprek wil gaan. De rekenkamercommissie beveelt de gemeente aan om nog duidelijker te zijn over de reden als de vragen en wensen van cliënten niet aansluiten bij het aanbod van de gemeente.

Cliëntondersteuning

Aanvragers hebben het recht om bij een keukentafelgesprek steun te krijgen van een onafhankelijker cliëntondersteuner. De gemeente wijst daar op bij een aanvraag, maar toch is het volgens de rekenkamercommissie de vraag of voor iedereen duidelijk is wat precies met cliëntondersteuning wordt bedoeld. Het advies van de commissie aan de gemeente luidt dan ook: 'Geef vooraf (nog) meer bekendheid aan de onafhankelijke professionele cliëntondersteuning, leg uit wat het inhoudt en bevorder intensief dat cliënten hiervan gebruik maken.' Het college van B en W vindt het ook belangrijk dat mensen zich gesteund voelen. Toch geven inwoners vaak aan dat zij juist graag familieleden of vrienden dan wel een begeleider die bekend is met hun situatie bij het gesprek willen. Het college vindt het vooral van belang dat een aanvrager zich op zijn gemak voelt tijdens het gesprek en belooft daar aandacht voor te blijven hebben.

Duidelijker

In Weesp draagt de uitvoering van de huishoudelijke hulp bij aan de zelfredzaamheid van de inwoners, concludeert de rekenkamercommissie. De keukentafelgesprekken worden breed ingestoken en als er nog andere hulp nodig lijkt, wijst de medewerker de aanvrager op aanvullende voorzieningen, maar die moeten dan wel zelf worden aangevraagd, in het kader van diezelfde zelfredzaamheid. De verslagen zijn in zo'n situatie niet altijd even duidelijk, concludeert de commissie. Zij adviseert de gemeente om in de verslagen van de keukentafelgesprekken expliciet te controleren of de aanvragen naar aanleiding van eerder meldingen ook onderdeel zijn van het verslag.

Budget

De toegekende uren en directe uitgaven (betaalde zorguren) zijn vanaf 2016 gedaald. Net als de jaren ervoor, is in Weesp in 2018 minder uitgegeven aan huishoudelijke hulp dan vooraf geraamd. De rekenkamercommissie beveelt aan om te onderzoeken hoe dat komt. Het college van B en W reageert daarop dat dit niet wil zeggen dat er te weinig wordt uitgegeven. Immers: de mensen die hulp nodig hadden wisten de gemeente te vinden, in Weesp is het gemiddeld aantal uren huishoudelijke hulp per week hoger dan gemiddeld landelijk en de mensen zijn tevreden over de hulp. Daarmee is voldaan aan de wensen en behoeften van aanvragers. Bovendien zou het beeld wel eens kunnen veranderen omdat per 1 januari 2019 een abonnementstarief is ingevoerd. Het college zal de uitgaven dan ook nauwgezet blijven volgen. 

Het rapport van de rekenkamercommissie is begin juli aangeboden aan de gemeenteraad met het aanbod om een en ander tijdens een commissievergadering na de zomer toe te komen lichten.