Eind maart zou het resultaat bekend zijn van een uitvoerig onderzoek dat het college van B en W heeft laten uitvoeren naar het proces rond de grondverkoop aan de Sinnigvelderstraat voor de ontwikkeling van het bouwplan De Weesperschool op de locatie van de voormalige Jan Woudsmaschool. Hiertoe besloot het college naar aanleiding van vragen van het CDA, dat er aan twijfelt of de verkoop van de grond wel in de haak is.

Aangekondigd

Vanwege de coronacrisis is het eind mei geworden, maar uitvoerig was het dossier- en archiefonderzoek zeker. Dat hadden B en W ook aangekondigd, gezien de vraagstelling van het CDA. "Gelet op de aard van deze vragen en mede in het licht van het gehele proces zijn wij de mening toegedaan dat dat nodig is", schreef het college aan de gemeenteraad.

Ter inzage

Van de resultaten, die gepresenteerd zijn in een zogeheten raadsinformatiebrief, zullen de omwonenden (zijn hebben zich verenigd in het Comité Behoud Leefbaar Hogewey) niet blij worden, want het college is van plan om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen zodat er zienswijzen kunnen worden ingediend. In niet ambtelijk jargon: ontwikkelaar BPD wordt door het college in elk geval niets meer in de weg gelegd om het plan met in totaal 88 woningen te realiseren. Burgers kunnen dus een zienswijze indienen en het is uiteindelijk de gemeenteraad die beslist, maar de kans dat die het plan nog tegenhoudt is klein.

Het plan dat er nu ligt is puur het gevolg van de vage en weinig concrete kaders die zijn gesteld 

Het plan dat er nu ligt is puur het gevolg van de vage, weinig concrete kaders die zijn gesteld aan het begin van de rit in 2017. Dat blijkt uit het antwoord op de vraag die het college in de informerende brief zichzelf heeft gesteld: ‘Voldoet het plan van BPD aan de ruimtelijke kaders en dan specifiek ten aanzien van het woningprogramma, duurzaamheid en groen?’ 

Het antwoord: “Uw raad heeft op 8 juni 2018 ruimtelijke kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van de voormalige Jan Woudsmaschool-locatie (...). Voor wat betreft het woningprogramma blijkt dat uw raad geen concreet aantal heeft opgenomen in het ruimtelijk kaders als ook dat uit een combinatie (van woningtypen en bouwhoogtes een bandbreedte aan woningaantallen kan worden gedestilleerd. In dit kader voldoet het bouwplan van BPD aan het door de raad vastgestelde ruimtelijk kader.”


Veel eerder maakten omwonden bezwaar tegen het bouwplan.

Duurzaamheid

Ook op het gebied van duurzaamheid is het allemaal vaagheid troef. Voor dit onderdeel is de Nota Duurzaamheid als uitgangspunt genomen. Daarin staan allerlei prachtambities over een duurzame samenleving en wensen ten aanzien van duurzaamheid bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten, maar uit de nota ‘kunnen geen hare eisen of normen worden afgeleid”, stelt het college. De gemeenteraad kan dus vinden dat de woningen van De Weesperschool energieneutraal moeten zijn - en dat vindt ze - maar kan dit dus niet als eis opleggen aan BPD.

Groen

Groen is tot nu toe in de discussie een heet hangijzer, zeker voor de omwonenden. Het plan bestaat uit twee blokken van elk veertig gestapelde woningen plus acht eengezinswoningen aan de Waarschapsstraat en dat past niet op het veldje van de Woudsmaschool. Daarom moet een groenstrook naast het terrein worden opgeofferd. De raad hanteert hierbij als beginsel dat groen dat sneuvelt op dezelfde locatie moet worden gecompenseerd. Dat gaat binnen de kaders van het plan zelf niet lukken.

Het college heeft voor compensatie van groen een 'groenplan' opgesteld

Het terrein wordt aan drie zijden omzoomd door woningen en er is een druk bezette parkeerplaats van de flatwoningen aan de Sinnigvelderstraat en dat kun je allemaal niet opschuiven voor een nieuw lapje gras. Om toch tegemoet te komen aan deze wens, heeft het college een zogenoemd 'groenplan' opgezet. Het gebied dat daarvoor is bedacht is ruimer dan het bouwplan, want de grenzen zijn het slootje langs de Hogeweyselaan, de Gemeenschapspolderweg, de Waarschapsstraat en de Amstellandlaan. Daar zijn ook niet veel opties, maar altijd veel meer dan op de bouwlocatie sec. Voor de exacte invulling van het groenplan wordt overlegd met omwonenden.

Fout

Resteert die ene fout. De aanleiding voor het CDA om aan te dringen op een onderzoek is de vraag of het college verkeerd heeft gehandeld in het licht van afspraken volgens welke het college bij voorgenomen verkoop van projecten van deze omvang (met ede verkoop van de grond is ruim 9 ton gemoeid) de raad moet informeren over de financiële kant van het verhaal. Lang verhaal kort: dat is niet gebeurd en daarvoor biedt het college verontschuldigingen aan. Met andere woorden: op dit onderdeel verdient het allemaal niet de schoonheidsprijs, maar daarmee is wat betreft het college de kous af. 

Informatie

Het is nu aan de gemeenteraad om te bepalen wat het met deze informatie doet. Grote kans dat het CDA en wellicht andere oppositiepartijen de messen gaan slijpen, maar eventueel wapengekletter van die kant zal waarschijnlijk niets uithalen want de coalitiepartijen hebben er al eerder en meerdere keren blijk van gegeven het belangrijker te vinden dat hier betaalbare koophuizen en sociale huurwoningen worden gebouwd in plaats van dat het groen behouden moet blijven. Maar je weet natuurlijk nooit of het balletje nog anders gaat rollen.