Bij de planvorming van het bouwplan De Weesperschool op het terrein van de voormalige Jan Woudsmaschool kwam de afgelopen jaren – dit dossier loopt al drie jaar – regelmatig de term ‘robuust groen’ voorbij. Meerdere keren werd door zowel omwonenden als politici deze terminologie gekraakt, want veel te vaag. Het is een term waarmee beleidsmakers alle kanten op kunnen.

Robuust groen

Voor het college van B en W is deze kritiek in elk geval geen 'wake up call' geweest, want het plan om het sneuvelen van groen wegens de voorgenomen bouw van 88 woningen te compenseren wordt ‘Robuust groenplan omgeving Sinnigvelderstraat’ genoemd. In het plan staat de visie van het college wat het onder robuust groen verstaat.

Voorkeur

Momenteel neemt de gemeente allerlei initiatieven om Weesp groener te maken, maar als het er op aan komt en er moet een keus worden gemaakt, dan hebben woningen de voorkeur. Dat blijkt uit dit plan. De Weesperschool omvat 88 woningen, waarvan er veertig worden ondergebracht in twee woonblokken met elk veertig woningen. 66 hiervan zijn in het sociale huur/koopsegment en vooral dit is het argument voor een meerderheid in de gemeenteraad om het sneuvelen van groen dan maar even te laten voor wat het is. Want dat er minder groen komt, daar wordt in het rapport geen doekjes om gewonden: “Inherent aan deze ontwikkeling is dat er door de bebouwing en het benodigde parkeren enig verlies aan oppervlakte groen zal optreden in de buurt.”

Gecompenseerd

En dat moet met het groenplan worden gecompenseerd, waarbij de gemeente iets verder kijkt dan alleen het plangebied. De Hogeweyselaan, Gemeenschapspolderweg, Waarschapsstraat en Amstelandlaan zijn de grenzen van het gebied waarbinnen wordt gekeken. In het groenplan is een luchtfoto van dit gebied geplaatst en dan zie je in een oogopslag welke impact het bouwplan heeft op deze buurt vol flats en dat het een hele puzzel wordt om de wijk nog een beetje groen te houden.

Sinnigvelderplanstoen 

Het Sinnigvelderplantsoen is de grootste groene plek die overblijft in dit gebied, maar is in feite ook niet meer dan een postzegel. Jaren geleden liet woningbouwvereniging Ymere zijn oog vallen op dit terrein, maar waarschijnlijk is de gemeente nu blij dat dat niet is doorgegaan, want hiermee is tenminste nog één groene troefkaart.

'Sinnigvelderplantsoen is wat versleten'

In het plan wordt geconstateerd dat het terrein wel ‘versleten’ is – dat klopt: eigenlijk heeft de gemeente de afgelopen jaren nauwelijks omgekeken naar het groen in deze buurt - maar ook dat de voorzieningen goed worden gebruikt. Wie in het weekend hier kijkt, ziet hier altijd spelende kinderen en ook de jeu-de-boulesbaan aan de Amstellandlaan is erg in trek bij vooral ouderen. 

Potentie

Het college ziet hier echter potentie. “De nadruk op sport en speelfuncties is wat eenzijdig en nodigt niet uit tot ander gebruik. We zien hier een potentie om meer belevings- en natuurwaarde te maken door het opknappen van de beplanting en toevoegen van andere verblijfsvoorzieningen. Misschien kan er ook ruimte gevonden worden voor initiatieven uit de buurt”, staat in het plan. 

Speelplekken

En er is nog meer potentie in de buurt, want ook de speelplekken tussen de galerijflats zijn, ofschoon dat ze deels al zijn opgeknapt met nieuwe speeltoestellen, ook al versleten. En die nieuwe speeltoestellen zijn leuk en aardig, maar de speelplekken blijven ‘erg stenig en qua groenbeleving niet van hoge kwaliteit. We zien hier een potentie voor vergroenen van de plekken en eventueel toevoegen van verblijfsvoorzieningen. Ook hier kan ruimte gevonden worden voor initiatieven vanuit omwonenden.”

'De groenstrook en de watergang langs de Hogeweyselaan zijn potentieel een aantrekkelijke openbare ruimte'

Dan is er nog een strook groen aan de Hogeweyselaan, langs de sloot (in het groenplan wordt dit een watergang genoemd). Hier laten in de praktijk vooral veel mensen uit de flats en de rest van hun wijk hun hond uit en hier en daar staat een verveloos bankje. 

Mogelijkheden

Maar ook hier ziet het college mogelijkheden: “De groenstrook en de watergang langs de Hogeweyselaan zijn potentieel een aantrekkelijke openbare ruimte. De oevers en het doorgaande pad maken een verbinding mogelijk tussen Smal Weesp en het nieuwe woon- en recreatiegebied van de Bloemendalerpolder voor zowel recreanten als natuur. Alleen de huidige inrichting nodigt hier niet toe uit. Een spannender padenverloop, in combinatie met een natuurvriendelijke oever en meer aantrekkelijke beplanting zou deze route veel aantrekkelijker maken.” In het plan wordt deze strook daarom alvast een singel genoemd.

Parkeren

Probleem bij dit alles is natuurlijk wel dat er hoe dan ook 88 nieuwe woningen worden bewoond en dat veel van deze bewoners een auto hebben die geparkeerd moet worden. “Met het toevoegen van nieuwe woningen, inclusief de benodigde parkeerplaatsen is het niet te voorkomen dat de letterlijke oppervlakte aan groen zal afnemen”, wordt  klare wijn geschonken. En vooral de auto’s spelen een rol. 

Toekomstige bewoners

De planmakers hebben blijkbaar met toekomstige bewoners gesproken (?, de woningen moeten nog gebouwd worden), want ze beroepen zich op een enquête onder de toekomstige bewoners die laat zien dat circa 40 procent van de nieuwe bewoners aangeeft dat ze geen auto hebben en geen parkeerplek nodig zullen hebben. Dat werpt enerzijds een vraag op, maar anderzijds wordt er creatief in gedacht. “De vraag is dus hoeveel parkeren er nu nodig is en voor hoeveel zou je dan nog ruimte willen reserveren voor als de parkeerbehoefte toch zal toenemen in de toekomst. Daarnaast kun je ruimte winnen door weinig gebruikte verharding om te vormen naar groen. Een rijbaan en parkeervakken moeten gewoon verhard worden, maar voor voetgangers zijn vaak niet hele vlakken verharding nodig: een wandelaar heeft maar een relatief smal pad nodig en een buurtfeest kan ook op een grasveld. Een grote toename van het oppervlak groen in de buurt ligt echter niet voor de hand. Dat betekent echter niet dat de kwaliteit van de groene openbare ruimte niet beter zou kunnen. Een verbeteringsslag voor het openbare groen zou kunnen meeliften met de nieuwe ontwikkelingen.”

Betrokken

Hoewel het groenplan al tot in detail lijkt uitgewerkt,  is het voor de gemeente zaak dat de omwonenden worden betrokken bij de verdere planvorming. Hoe dit gestalte moet krijgen, is nog niet helder.