Afbeelding
Liveblog

Politiek Plein Laurentiuskerk

Politiek

WEESP - De gemeenteraad van Weesp belegde woensdagavond een 'Politiek Plein' over de Laurentiuskerk. Diverse insprekers pleitten voor hun zaak. De raadsleden namen alle informatie op; zij beslissen later over het collegevoorstel voor gedeeltelijke sloop van de kerk. Het WeesperNieuws deed verslag via een liveblog.

Hier ons dossier met de voorgeschiedenis.

[19:50] De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Het is al erg druk in de raadzaal van het stadhuis.

[20:00] De avond staat onder leiding van Wim Kozijn, waarnemend burgemeester van Weesp in 2006. Hij opent de avond en legt de bedoeling uit. Hij vraagt eenieder het kort te houden.

[20:13] Leo Ruiter spreekt namens de Parochie van Levend Water. Hij schetst hoe het kerkbestuur tot het besluit is gekomen het kerkgebouw te verkopen. Al sinds 2007 wordt er door het kerkbestuur over de toekomst van het gebouw gesproken. Een herstelplan bleek onhaalbaar vanwege de slechte fundering. "Ons uitgangspunt was om de hele kerk te behouden. Toen dat niet lukte, gingen we over tot plan-B: zo veel mogelijk behouden. Sloop van het schip van de kerk is dan onontkoombaar."

[20:16] Funderingsonderzoeker Kees Appelman van bouwadviesbureau Strackee geeft uitleg. "Het draagvermogen van de houten palen neemt af. Dat proces zet door. Gemiddeld is 56% van de dragende doorsnee van de houten palen verdwenen. Over vijftien jaar zal dat 65% zijn."

[20:20] Vanuit de zaal pleit de heer Sietsma om een nadere toelichting op een ander funderingsrapport. De opsteller zou gehouden zijn aan geheimhouding. Mocht die geheimhouding er zijn, dan wordt die terstond opgeheven. Volgens Sietsma is de aanvullende verklaring nodig om verwarring over de funderingsonderzoeken weg te nemen.

[20:21] Appelman zegt nog dat de fundering van de kerk hoe dan ook versterkt moet worden. De mate hangt af van de bestemming van de kerk.

[20:25] Kees Sietsma (omwonende) pleit namens de Stichting tot Behoud Beschermde Groenfunctie in de Historische Pastorietuin i.o. namens 430 Facebook-likers voor een openbaar stadspark. "Nalatig beheer van het kerkbestuur wordt beloond met dure bouwgrond. De omwonenden dreigen daardoor in hun woongenot te worden aangetast." Sietsma stelt dat nut en noodzaak van de voorgestelde herontwikkeling niet is aangetoond. Het financiële argument is evenmin aangetoond, stelt Sietsma. "Handhaaf de groenfunctie, doorbreek de tunnelvisie en bevorder een nieuw herbestemmingsonderzoek", zo geeft hij de gemeenteraad mee. 

[20:35] Gerrit Vermeer van het Cuypersgenootschap vertelt hoe mooi andere kerken in het land een nieuw leven hebben gekregen. Volgens hem zou dat in Weesp ook goed kunnen. "Dat is goed exploiteerbaar, tegen een behoorlijk rendement." Op verzoek van de voorzitter rekent Vermeer in grote stappen voor hoe dat uitpakt. Voor zo'n alternatief plan is (nog) geen gegadigde, zegt Vermeer.

[20:45] Cees Pfeiffer van de Historische Kring wil het liefst het hele gebouw behouden. Maar hij begrijpt dat dat een moeilijke zaak wordt. Als het gebouw niet te behouden is, dan zou in elk geval de toren overeind moeten blijven, zegt hij. "Liever een halve kerk dan helemaal geen kerk."

[20:50] Dick Spel, oud-wethouder, spreekt in als omwonende. Hij wijst onder meer op de consequenties van de gemeentelijke monumentenstatus. Hij stelt dat de gemeenteraad zelf onderzoek moet doen - en dat dat tot op heden niet is gebeurd. Ook wijst hij op precedentwerking. "Als we dit gemeentelijke monument vanuit kostenoverweging laten slopen, zouden ook andere eigenaren van gemeentelijke monumenten hun pand mogen slopen als ze het onderhoud niet meer kunnen opbrengen."

[20:55] Ferry Colon, Stichting Monumentenbehoud Noord-Holland en Nederland, stelt voor de kerk voor een symbolisch bedrag aan te laten kopen door een stichting. 

[20:58] Marijke van Velzen, dochter van kunstenaar Pieter van Velzen wiens werken in de kerk hangen, zegt: "Er is meer dan geld verdienen. Mensen, kijk naar de kwaliteit van het leven."

[21:00] Omwonende Gjalt Zondergeld: "Je kunt niet zomaar een gemeentelijk monument slopen." Hij wijst er verder op dat de pastorie niet slecht is en dus uit het plan zou moeten blijven. "En trouwens: als alleen die toren overblijft, wordt dat een vlag op een modderschuit."

[21:04] Het is in het begin van dit proces fout gegaan doordat de politiek geen kaders heeft gesteld, vindt Anton van Daalen, oud-raadslid en nu sprekend als omwonende. Hij ontvouwt een alternatief dat hij "vannacht in bed" op een rijtje had gezet en dat uitgaat van behoud van de kerk en het maken van een stadspark.

[21:09] De kwestie-Laurentius heeft oud-wethouder André van der Weide terug naar Weesp gelokt. Hij vraagt de gemeenteraad nu een half jaar de tijd te nemen om een plan te onderzoeken om de kerk in zijn geheel te behouden. "Lukt dat niet, dan moet de raad zeggen: terug naar het plan-Van Vliet. Zo moet het dan maar zijn."

[21:15] Cees van Vliet was niet van plan het woord te nemen, maar er komen zo veel vragen dat hij toch uitleg geeft. Op de vraag hoe lang hij de toren overeind wil houden, zegt Van Vliet: "Er is geen bank die ons plan wil financieren. Wij zullen het dus uit eigen middelen financieren. Dat betekent een serieuze investering voor decennialang."

[21:16] Voorzitter Kozijn vraagt of de appartementen in de kerktuin echt nodig zijn. Van Vliet zegt dat de exploitatie anders niet rondkomt. Kozijn: "Dat hangt dan ook af van hoeveel geld de kerk wil hebben." Vervolgens vraagt Kozijn opheldering over een gerucht dat de kerk zou meedelen in de opbrengst van de te bouwen woningen. Van Vliet zegt hier niet te willen uitweiden over de inhoud van de intentieovereenkomst die hij met de kerk heeft. Een deel van de zaal hoont en geeft daarmee aan genoeg te weten. Dan herhaalt Van Vliet: "Zonder die extra bebouwing lukt het inderdaad niet." 

[21:35] Het is nu pauze.

[21.45] We gaan door. Er mogen nu vragen worden gesteld door aanwezigen. 

[21.46] George Hoogervorst: "Kunnen we geen onderzoek laten doen naar alle onderzoeken die naar de fundering worden gedaan?" Deskundige Appelman: "De verschillen in prijzen van funderingsonderzoeken komen door het doel cq. de uiteindelijke bestemming, Wil je de kerk behouden als kerk of het gebouw een andere bestemming geven. Dat verklaart het verschil in bedragen."

[21.49] Hein Stulemeijer: "Overal wordt gestreefd naar vergroening rondom Weesp. Wij in Weesp gaan huizen bouwen in de Bloemendalerpolder. We hebben de kans om te vergroenen en we gaan weer bouwen. Raad, college, denk toch aan alle nieuwe bewoners en kijk naar de mogelijkheid voor een groene long in de stad."

[21.51] Joris Verhaar: "Het was een chaotische periode. Bedankt voor de avond. Er kwam veel informatie. Maar ik vraag me af, waar is de politiek? Onze vertegenwoordigers?" Kozijn antwoordt dat deze avond daar niet voor bedoeld is. Tweede vraag Verhaar: "Wat heeft de gemeenteraad de afgelopen tijd gedaan? Hebben zij een visie op het kerkgebied als geheel?" Verhaar mist de rol van de politiek over de afgelopen jaren. Op die vraag wordt antwoord gegeven door wethouder Peter Eijking: "We hebben een pragmatische afweging gemaakt de afgelopen tijd. We hebben vorig jaar verkiezingen gehad waar alle partijen standpunten hadden over de toekomst van de kerk. De werkelijkheid is nu dat er een particuliere ontwikkelaar is die zich bij ons heeft gemeld. Er is niks geheimzinnigs aan dit proces geweest."

[21.56] Eijking gaat door. Hij zegt ook voorstander te zijn van het behoud van de kerk en een stadspark. Maar hij stelt dat de werkelijkheid nu anders is omdat er geen ontwikkelaar is die dat wil. "We zitten met dit gegeven. Ik ben ervan overtuigd dat de parochie zijn uiterste best heeft gedaan de hele kerk te behouden. Het is een moeilijke beslissing, maar we moeten aansturen op het plan-Van Vliet."

[22.00] Kozijn is kritisch. Hij vraagt of de gemeente inzicht heeft gekregen in de intentieovereenkomst tussen kerk en Van Vliet. Wethouder Eijking zegt dat de gemeente geen inzicht heeft. "Dat is ook niet gebruikelijk bij dit soort particuliere overeenkomsten. We hebben het wel gevraagd, maar de parochie wilde het niet. Ik zou het best willen weten."

[22.02] Meneer Woudenberg vraagt wat de stijging van de grondwaarde is na de nieuwe bestemming. Meneer Fokkens antwoordt: "De waarde van de grond is er pas als de bestemming is gewijzigd. Praat daar eens over." Architect Janton Stork: "Er zijn nog geen huizen ingetekend, ik heb nog geen inschatting van de waarde. Maar het wordt geen sociale woningbouw."

[22.06] Wethouder Peter Eijking vertelt dat het verlies van het groen niet wordt gecompenseerd. Dit omdat de parochietuin nu ook geen publiekelijk groen is. 

[22.08] Beate van Bragt spreekt in. "Bij wie is bekend dat er twee appartementencomplexen van zes verdiepingen hoog achter de toren komen?" Architect Janton Stork: "Dat is niet juist, het zijn vier lagen met een kap. Zes appartementen in totaal." Stork benadrukt dat in het nieuwe plan het bebouwde oppervlakte minder is dan de huidige bebouwde oppervlakte. En hij voegt eraan toe: "In het huidige bestemmingsplan kan er meer gebouwd worden dan dat wij nu voorstellen."

[22.13] Dick Spel vraagt nogmaals om duidelijkheid over de inhoud van de intentieovereenkomst. "Dan kunnen we met z'n allen oordelen of dit het maximaal haalbare is en het beste voor Weesp. Kan die overeenkomst openbaar worden?" Adviseur Ben Lüken van de parochie antwoordt: "Het vragen om wat de bedragen zijn is volgens mij niet relevant. We hebben met allerlei partijen gepraat. Twee partijen wilden serieus kijken naar het behoud van de hele kerk. Maar uiteindelijk kregen die partijen ook de financiering niet rond. We zijn ontzettend blij dat er iemand is die zijn nek wil uitsteken. We hebben ons jaren druk gemaakt over wat er zou gebeuren met die plek. Maar er bleek geen euro beschikbaar vanuit de gemeente en de gemeenschap." Lüken is duidelijk geëmotioneerd.

[22.20] Raadslid Cees Sluyk wil extra duidelijkheid over de rol van de omwonenden in de planontwikkeling. Theo Dohle geeft nog eens extra uitleg over het verloop van de bewonersbijeenkomsten. Buurman Verhaar voegt eraan toe dat hij bij die bijeenkomsten de politiek miste. 

[22.25] Kozijn gaat afronden. De meeste vragen gaan nu ook over details en de klankbordbijeenkomsten met de buurt. 

[22.28] Detail: wethouder Peter Eijking is katholiek (geweest). 

[22.29] Sietsma richt zich ineens tot Van Vliet en de Parochie. "430 Weespers willen een stadspark. De koop van de tuin was eerder niet bespreekbaar. Nu we gesteund worden door al die Weespers wil ik nogmaals vragen of het bespreekbaar is of de stichting de tuin kan kopen en beheren?"

[22.30] Cees van Vliet: "Ik zou de graag met een wedervraag willen beantwoorden: mijnheer Sietsma, mijnheer Nagel, bent u bereid uw tuin aan mij te verkopen voor een dubbele prijs."

[22.31] Kees Sietsma: "Als dat in het algemeen belang zou zijn: dan zeg ik volmondig ja!"

[22.33] Gerrit Vermeer van het Cuypersgenootschap nodigt en passant iedereen uit om met hen mee te denken over herbestemming van de hele kerk.

[22.35] Oud-wethouder Van der Weide nodigt ook iedereen uit om mee te denken over een fonds om de kerk te behouden voor Weesp.

[22.36] Wim Kozijn sluit af. "Als ik raadslid zou zijn, dan zou ik dit ook een hele moeilijke kwestie vinden. Het is aan de gemeenteraad om alle belangen goed tegenover elkaar af te wegen. Ik wens de raadsleden en college veel wijsheid toe in de besluitvorming. "

Einde liveblog

Afbeelding

Mis niks, lees alles!

Wil je ons steunen en al onze artikelen lezen?
Kies hier je abonnement.

Uit de krant